Komisyonlar

 
Eşgüdüm Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Prof. Dr. Ali Arslan Kaya aakaya@mu.edu.tr
0252 211 1925
Dr. Öğr. Üyesi Çınar Öncel cinaroncel@mu.edu.tr
0252 211 5761
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Şahin erdemsahin@mu.edu.tr
0252 211 5584
Öğrenci Temsilcisi Duygu Yıldırım
Görevleri
1. Bölüm başkanı koordinatörlüğünde tüm komisyonlar ile irtibatlı olup, belirlenen sorunları çözüme ulaştırmak adına tedbirler almak, çözmek,
2. Eğitim ve öğretime dayalı sorunlara karşı güncellemeler yapmak ve tedbirler almak,
3. Sürekli iyileştirme çalışmalarını takip etmek ve komisyonları yönlendirmektir.
Ders Programı İzleme ve Geliştirme Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Prof. Dr. Ali Arslan KAYA aakaya@mu.edu.tr
0252 211 1925
Öğr. Gör. Uğur Can ÖZÖĞÜT ucozogut@mu.edu.tr
0252 211 5052
Doç. Dr. Gülhan ÇAKMAK gulhancakmak@mu.edu.tr
0252 211 5613
Görevleri
1. Yurtiçi ve yurtdışı diğer üniversitelerde okutulan ders programlarını takip etmek,
2. Takip edilen ders programları hakkında Bölüm Başkanı'na bilgi vermek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
3. Ders müfredatını (anket ve öneriler doğrultusunda) düzenlenmek,
4. Danışmanlık hizmetleri sonucunda bildirilen derslerle ilgili sorunların çözümünde Bölüm Başkanı ile birlikte çalışmak,
5. Ders dosyalarını revize etmektir.
Altyapı, Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Öğr. Gör. Uğur Can Özöğüt ucozogut@mu.edu.tr
0252 211 5052
Doç. Dr. Aslı Çakır cakir@mu.edu.tr
0252 211 4915
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Pişkin fatihpiskin@mu.edu.tr
0252 211 2056
Görevleri
1. Bölüm alt yapı eksikliklerini belirleyerek Bölüm Başkanlığı'na bildirmek,
2. Laboratuvar veya dersliklerin altyapı eksikliklerine yönelik talepleri almak ve temin etmek,
3. Öğrenci Laboratuvarlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve sağlamak,
4. Gelen arıza bildirimlerini Bölüm Başkanlığı'na iletmek ve giderilmesini sağlamak,
5. Teçhizat bakım faaliyetlerini takip etmek,
6. Yıllık bakım planını uygulanmak,
7. Kalibrasyonu yapan firmalar tarafından verilen kalibrasyon sertifikalarını muhafaza etmek,
8. Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Kurulu'ndan gelen eksiklikleri Bölüm Başkanlığı'na bildirmektir.
Öğrenci İlişkileri, İntibak ve Staj Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Prof. Dr. Ali Arslan Kaya aakaya@mu.edu.tr
0252 211 1925
Doç. Dr. Gülhan Çakmak gulhancakmak@mu.edu.tr
0252 211 5613
Öğr. Gör. Uğur Can ÖZÖĞÜT ucozogut@mu.edu.tr
0252 211 5052
Görevleri
1. Bölüme yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmasını düzenlemek ve uygulamak,
2. Çeşitli seminerler düzenleyerek öğrencileri iş hayatı konusunda bilgilendirmek,
3. Uluslararası öğrenci değişim programları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek,
4. Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerle iletişim kurmak, öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmak,
5. Engelli öğrencilere yönelik sorunları tespit edip çözüme ulaştırılmasında aktif rol oynamak,
6. Engelli öğrencilerin taleplerini Bölüm Başkanlığı'na rapor etmek ve süreci takip etmektir.
7. Bölümümüze Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve başarılı oldukları derslerden muaf olma talep eden öğrencilerin ve Bölümümüzde uygulanmakta ders planlarına intibaklarının sağlanması konularında “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz “Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre inceleme yapmak, esasları belirlemek ve Düzenlenen Raporları Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına sunmaktır.
8. Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,
9. Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,
10. Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,
11. ERASMUS staj hareketliliğini, ERASMUS staj hareketliliği esaslarına göre Bölüm ERASMUS koordinatörü ile birlikte düzenlemek,
12. ERASMUS dışında burslu yurtdışı stajlarında öğrencilerin ön değerlendirmesini yapmaktır.
Ölçme Değerlendirme Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Tavşanoğlu tolgatavsanoglu@mu.edu.tr
0252 211 5582
Dr. Öğr. Üyesi Berke Pişkin berkepiskin@mu.edu.tr
0252 211 5769
Öğr. Gör. Uğur Can Özöğüt ucozogut@mu.edu.tr
0252 211 5052
Görevleri
1. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün ve Sürekli İyileştirme Kurullarının ihtiyaç duyduğu tüm anketleri hazırlamak,
2. Hazırlanan bu anketleri uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
3. Anketler sonucu elde edilen verileri rapor haline getirerek Bölüm Başkanlığı'na iletmek,
4. Akreditasyon süreci ile ilgili dokümanların zamanında Kalite ve Akreditasyon Komisyon Başkanlığı'na iletilmektir.
Paydaşlar Danışma ve Mezunlar Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Dr. Öğr. Üyesi. Çınar Öncel cinaroncel@mu.edu.tr
0252 211 5761
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Pişkin fatihpiskin@mu.edu.tr
0252 211 2056
Görevleri
1.İşverenlerle iletişimi geliştirmek,
2. İşverenlerin mezunlarımız ve bölümümüz ders programı hakkındaki görüş ve önerilerini almak,
3. Görüş ve Danışmanlık Hizmetleri Değerlendirme Anketini uygulamak ve değerlendirmek,
4. Öğretim üyelerinin teknik gezi taleplerini almak ve teknik gezi takvimini hazırlamak, duyurmak,
5. İşveren Danışma Kurulu'nu oluşturmak ve toplantılarına katılmaktır.
Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Şahin erdemsahin@mu.edu.tr
0252 211 5584
Öğr. Gör. Uğur Can Özöğüt ucozogut@mu.edu.tr
0252 211 5052
Dr. Öğr. Üyesi. Gülhan Çakmak gulhancakmak@mu.edu.tr
0252 211 5613
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Pişkin fatihpiskin@mu.edu.tr
0252 211 2056
Görevleri
1. Akreditasyon çalışmaları doğrultusunda Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,
2. Akreditasyon ile ilgili dokümanların zamanında komisyon başkanlığına iletilmesini sağlamak,
3. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmek,
4. Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile işbirliği içersinde çalışmak,
5. Özdeğerlendirme Raporunu hazırlamak ve güncellemektir.
Kalite Akreditasyon Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Dr. Öğr. Üyesi. Erdem Şahin erdemsahin@mu.edu.tr
0252 211 5584
Doç. Dr. Aslı Çakır cakir@mu.edu.tr
0252 211 4915
Dr. Öğr. Üyesi Berke Pişkin berkepiskin@mu.edu.tr
0252 211 5769
Doç. Dr. Gülhan Çakmak gulhancakmak@mu.edu.tr
0252 211 5613
Görevleri
1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek,
2. Fakülte Akreditasyon Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek,
3. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,
4. Verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,
5. Özdeğerlendirme Raporu hazırlama kurulunun çalışmalarını organize ve takip etmek,
6. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmektir.
Araştırma Entegrasyon Komisyonu
Üyesi/Üyeleri İletişim
Dr. Öğr. Üyesi. Çınar Öncel cinaroncel@mu.edu.tr
0252 211 5761
Doç. Dr. Aslı Çakır cakir@mu.edu.tr
0252 211 4915
Görevleri
1. Her Öğretim yılı başında öğretim üyelerinin proje bilgilerini toplamak,
2. Gelen bilgileri sınıflandırmak,
3. Öğretim üyeleri tarafından bildirilen projelerin öğrencilere duyurulmasını sağlamak,
4. Proje yürütücüleri ile öğrencilerin iletişime geçerek öğrencilerin aktif katılımını sağlamak,
5. Öğretim üyelerinden veya öğrencilerden gelen talepleri değerlendirerek yönlendirme yapmaktır. 
 

 
-->