Stajyer Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı kanunun 48. maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na eklenen geçici 12. maddesi gereği;
Aday çırak ve çıraklar ile anılan kanunun 18. madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilre 25. maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının %30'undan az olamayacağı, ödenebilecek az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler içim üçte ikisi, yirmi ve üzerindepersonel çalıştıran işletmeler için üçte birinin 4477 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53. maddesi üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendş için ayrılan tutardan devlet katkısı olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm kapsamında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.

Buna göre zorunlu stajlarını özel işletmelerde yapan öğrencilerimizin staj yaptıkları kurumudan talep edilmesi noktasında aşağıdaki formu kullanmaları gerekmektedir.

STAJYER ÖĞRENCİLERE İŞSİZLİK FONU KATKISI FORMU

Son Güncelleme Tarihi : 21.05.2024 14:14 Okunma Sayısı : 121

Son Duyurular